Dagbehandeling

Dagbehandeling

De dagbehandeling is voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Hun problematiek kenmerkt zich door vastlopen op verschillende levensgebieden waarbij langer durende schooluitval een gemene deler is.

De dagbehandeling biedt gedurende 5 dagen in de week een gecombineerd dagprogramma aan waarin onderwijs (aangeboden door onze onderwijspartner Horizon) en behandeling elkaar afwisselen. Jongeren beginnen eerst met een voortraject, waarin gewerkt wordt aan diagnostiek, formuleren van behandeldoelen, wennen aan gesprekken en vergroten van behandelmotivatie.

De dagbehandeling van Het Palmhuis helpt jongeren die vastgelopen zijn en niet meedoen in de maatschappij, via stabilisatie van de psychopathologie en de thuissituatie, het oefenen en aanleren van nieuwe vaardigheden, het verkennen van grenzen en het opdoen van succes-ervaringen naar een toekomstperspectief waarin jongeren zelf eigenaarschap en regie hebben.

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs biedt extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die het nodig hebben. De leerlingen hebben verschillende achtergronden en verschillende mogelijkheden, maar hebben één ding gemeen: ze hebben meer aandacht en begeleiding nodig dan het regulier onderwijs kan bieden.

Dagbehandeling

Binnen de behandeling wordt middels individuele en groepstherapie en –trainingen gewerkt, waarbij ook vaktherapieën (beeldende therapie en psychomotore therapie) worden ingezet. Tijdens de onderwijsuren oefenen jongeren hun schoolse vaardigheden en werken we toe naar een haalbaar toekomstperspectief (opleiding of werk). De duur van de trajecten binnen de dagbehandeling is gebaseerd op het doorlopen van de 3 fases, echter voorop staat: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. In de eerste fase staat stabilisatie en activering centraal, in de tweede fase komt de focus te liggen op emotieregulatie, vermindering gedragsproblemen en coping, in de derde fase ligt de focus op de uitstroom, vrije tijdsbesteding, dagbesteding en terugkeer op school/in de maatschappij. Ook cognitief zwakkere jongeren kunnen profiteren van het aanbod van de dagbehandeling.

Visie

Dagbehandeling van Het Palmhuis is een traject van ontdekking van de eigen autonomie en eigen kunnen. Het Palmhuis probeert de jongeren weer grip te laten krijgen op hun eigen leven en toekomst. Het uitgangspunt van de behandeling is dat jongeren ontdekken dat zij ondanks beperkingen aan het roer van hun eigen leven kunnen staan.

Voor het terugdringen van de psychische klachten en problemen van de jongeren, wordt gebruik gemaakt van verschillende referentiekaders. De gezamenlijke basis hiervan ligt in de schematherapie, welke door alle disciplines als onderlegger wordt gebruikt voor de behandeling bij Het Palmhuis. Daarnaast worden de schematherapeutische interventies gecombineerd met de behandelprotocollen volgens de zorgstandaard per psychiatrische aandoening. Specifiek op de dagbehandeling wordt Schematherapie geïmplementeerd als behandelinhoudelijke visie in combinatie met Geweldloos Verzet als methodiek. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze visie en methodiek effectief en passend is bij een complexe doelgroep. Het bespreekbaar maken van probleemgedrag aan de hand van het schematherapeutisch model maakt dat alle betrokkenen (jongeren, ouders, docenten, behandelaren etc.) dezelfde taal gaan spreken. Binnen schematherapie staan het herkennen en doorbreken van negatieve herhalingspatronen, limited-reparenting en de therapeutische relatie centraal. Er wordt veel geïnvesteerd in het motiveren van jongeren en de werkrelatie met zowel jongeren als ouders. Jongeren worden steeds actief betrokken en medeverantwoordelijk gemaakt voor hun behandeling. Ook van ouders, verwijzers en andere betrokkenen verwachten wij een actieve rol in het behandelproces. Het Palmhuis creëert een klimaat van mogelijkheden, kaders en vertrouwen waardoor de jongere de mogelijkheid krijgt deze patronen te doorbreken. De medewerkers deinzen niet terug voor tegenslagen en incidenten zolang de jongeren bereid zijn om deze patronen te doorbreken.

Onderwijs

De focus van het onderwijs binnen Het Palmhuis is het opdoen van succeservaringen, afname van verzuim, toename van motivatie, certificering en het voorzien in de onderwijsbehoefte van de jongere. Uiteindelijk levert Het Palmhuis hierdoor een bijdrage aan het realiseren van een passend onderwijsperspectief.

Kansen

Tot slot staan we bekend om ons vermogen om ook de meest ongemotiveerde jongere positief in beweging te krijgen en houden. We sluiten aan en zijn vasthoudend. Komt de jongere zijn/haar afspraak niet na of lukt het niet? Dan zoeken we hem/haar op. Wij zien altijd kansen en weten hoe we bruggen moeten bouwen naar een positieve toekomst.