(Youz) Jouw rechten

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandeling? Bijvoorbeeld op het gebied van jouw dossier, privacy en kwaliteit van zorg. Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over jouw en onze rechten en plichten. Het geeft je duidelijkheid over wat je kunt verwachten wanneer je bij ons in behandeling bent.

Jouw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek. Kijk ook op veelgestelde vragen voor meer informatie.

Ben je tevreden over de behandeling, vertel het ons. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag. Samen gaan we jouw klacht aanpakken. Je geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren. Onze cliëntenraad denkt mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die patiënten aangaan.

Rechten als je 16 jaar of ouder bent

Vanaf 16 jaar mag je zelf beslissingen nemen over jouw medische behandeling. Toestemming van je ouder(s) en/of verzorger(s)is niet meer nodig. Je hebt dezelfde rechten als volwassenen. Je moet zelf toestemming geven voor een behandeling. Je hebt daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden. De hulpverlener heeft echter wel een inspanningsverplichting om je ouder(s) en/of verzorger(s)te informeren in het belang van de behandeling van hun kind.

Inzage in het medisch dossier

Je kan zelf inzage in jouw medisch dossier vragen bij je behandelaar. Je kan ook een kopie van (een gedeelte van) het dossier krijgen. Hierna kun je er vragen over stellen aan je behandelaar of om verduidelijking vragen. Als er feitelijke onjuistheden in het dossier staan kun je die in overleg met je behandelaar laten wijzigen. Mocht je aantekeningen aantreffen waar je het niet mee eens bent, dan kun je een verklaring in het dossier laten toevoegen. Nadat je behandeling is beindigd en de administratieve afhandeling is afgerond heb je het recht je dossier te laten vernietigen. Daarvoor stuur je een gemotiveerd verzoek tot vernietiging met een kopie van je identieteitsbewijs naar de geneesheer-directeur van de zorginstelling. Als je ooit gedwongen opgenomen bent geweest of er is sprake van een aanmerkelijk belang van een ander, kan het zijn dat je dossier bewaard moet blijven.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderdeel? Stel deze dan aan jouw hulpverlener. De website www.jadokterneedokter.nl geeft op een speelse manier informatie over deze rechten voor kinderen en jongeren.

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Privacybeleid

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring of ons volledige privacyreglement.

Privacy en jouw dossier

Wil je weten wat de regels voor jouw dossier zijn? Ga direct naar de pagina over privacy en jouw dossier.

Gedwongen behandeling

Soms is een gedwongen behandeling noodzakelijk als uiterst redmiddel. Vanaf 1 januari 2020 geldt dan de Wet verplichte ggz (Wvggz). Meer hierover lees je hier. In onderstaande folders vind je de Wvggz-regeling:

Dit zijn algemene folders. Er bestaan nog geen specifieke folders hierover voor ouders/jongeren. De specifieke folders volgen nog.

Cliëntvertrouwenspersoon

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden. Lees meer over deze ondersteuning >

Electronisch patiëntendossier (EPD)

Je behandelaar is wettelijk verplicht een dossier over je behandeling bij te houden en te bewaren. Dit is onder andere van belang om een goede behandeling te kunnen geven en de voortgang te bewaken. Het vastleggen en bewaren van je gegevens gebeurt in een EPD (electronisch patiëntendossier).De wettelijke bewaartermijn is vastgesteld op 15 jaar.

Wat is een EPD?

Een EPD is een verzameling van alle medische gegevens van je behandeling(en) bij Youz. Het EPD zit in een digitaal afgesloten systeem. Alleen de medewerkers van Parnassia Groep die bij je behandeling betrokken zijn en hun vervangers mogen je dossier inzien. Wanneer het nodig is, mogen ook medewerkers die bij de administratieve en financiële afhandeling van je behandeling betrokken zijn je gegevens inzien. Voor alle medewerkers van Parnassia Groepgeldt dat zij een geheimhoudingsplicht hebben op grond van medisch beroepsgeheim en/of de privacywetgeving. Externen zoaals je huisarts of een medisch specialist van een ander ziekenhuis, hebben dus geen toegang tot het EPD.

Het voordeel van een EPD

Je medische informatie is voor de betrokkenen direct in te zien, waardoor we sneller en zorgvuldiger hulp kunnen bieden. Als je onverhoopt in een crisissituatie zou belanden, kunnen de medewerkers van Parnassia Groep via een noodprocedure snel op de hoogte van je behandeling en passende zorg verlenen.

Is een EPD veilig?

Je gevens zijn volgens wettelijk vastgestelde veiligheidsnormen beveiligd. Gegevens worden alleen uitgewisseld met derden als je daar toestemming voor hebt gegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van een zeer gevaarlijke situatie voor jezelf of anderen of bij een wettelijk voorscrhfit over ernstige besmettelijke ziekten, kan het zijn dat er een uitzondering moet worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens jouw behandeling, vragen wij of je een vragenlijst in wilt vullen die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor je en jouw behandelaar om te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden.

Voor betere geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast gebruiken we de gegevens van patiënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen patiënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is om welke patiënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM

Je bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van jouw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als je bij ons in zorg komt zullen we jou vooraf om toestemming vragen of je mee wilt werken aan deze ROM vragenlijsten. Je hebt het recht om hier niet aan mee te werken. Wanneer jouw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Jouw privacy is hiermee gewaarborgd.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg kunnen hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner helpt jou of jouw familie en vrienden met alle vragen rondom het regelen en uitvoeren van langdurige zorg. Er zijn geen kosten aan verbonden. Lees verder>