Nieuws

Nieuws van Youz

26 juli 2018

200x200+depressie.jpg

Vanaf oktober opent de gesloten opnameafdeling de Zilvermeeuw haar deuren voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek, complex trauma en hechtingsproblematiek. Een tijdelijke sluiting is eeningrijpend besluit, waartoe De Jutters zich gedwongen ziet vanwege een verschuiving in psychische problematiek, een hogere zorgzwaarte en onvoldoende personeel. Een tijdelijke sluiting is essentieel om binnen een zo kort mogelijke termijn deze zorginhoudelijke vernieuwing goed neer te zetten. De huidige zeven patiënten (18+) zijn grotendeels ondergebracht bij andere klinische afdelingen binnen Parnassia Groep.

Een tijdelijke sluiting is nodig om het behandelaanbod te vernieuwen, aansluitend bij de wens en psychiatrische problematiek van de jongeren die we in behandeling hebben en op de wachtlijst staan. Enkele jongeren die momenteel op de wachtlijst staan, kunnen na de opening versneld instromen.

Ondertussen wordt bestaand personeel bijgeschoold, nieuw personeel aangetrokken, passend bij jongeren met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma.

Preventie van psychose werkt

De Zilvermeeuw is van oorsprong een klinische afdeling waar jongeren met psychotische stoornissen werden behandeld. De behandeling van jongeren met een psychose is echter veranderd. Voorheen werden ze met een crisisopname opgenomen op de Stern, een andere afdeling van De Jutters. Daarna volgde een klinische behandeling op de Zilvermeeuw. Na stabilisatie en observatie op de Stern krijgen jongeren vandaag de dag zeer intensieve behandeling thuis. Ook is er meer aandacht voor vroegsignalering. We behandelen jongeren met een hoog risico op psychoses meer en meer preventief. De groep die uiteindelijk een psychose ontwikkelt, is daardoor half zo groot. En zijn er minder klinische opnames.

Stijging jongeren met een ernstige persoonlijkheidsproblematiek

Daarnaast is er een landelijke stijging in het aantal jongeren met zeer ernstige persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. Deze groep is niet gebaat met ambulante zorg. Ze hebben vaak zo veel negatieve ervaringen, dat vraagt om intensieve begeleiding. Het betreft jongeren met een ernstig psychiatrische aandoeningen, waarbij er vaak een langere periode van bescherming nodig is.

Stabilisatie en observatie

De Zilvermeeuw is een van de weinige ggz-klinieken in Nederland die jongeren met ernstige psychiatrische problematiek behandelt, waarbij er ook sprake kan zijn van terugkerend drugsgebruik, mishandeling of misbruik, losbandig (seksueel) gedrag en trauma. Vaak in combinatie met zelfbeschadiging.

Jongeren die bij de Zilvermeeuw klinisch worden behandeld hebben meestal een zeer uitgebreide voorgeschiedenis in de hulpverlening bij diverse zorginstellingen. De Zilvermeeuw heeft een bovenregionale functie en biedt intensieve zorg aan jongeren vanuit het hele land. Na behandeling op De Zilvermeeuw ontvangt de jongere ambulante zorg door de regionale zorgaanbieder.