paginakop palmhuis

Behandelingen

Behandelingen

Poliklinisch of ambulant aanbod
De poliklinische afdeling is er voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar (met of zonder strafrechtelijk kader) die vastlopen op verschillende levensgebieden, waardoor de algemene ontwikkeling stagneert. Zowel jongeren met een gemiddelde intelligentie als jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen bij afdeling Palmhuis terecht.
Tijdens de behandeling wordt het systeem en eventueel het netwerk van de jongeren betrokken. Het ambulante aanbod bestaat uit individuele behandeling, diagnostiek, groepsbehandeling (identiteit versterkende jongensgroep/meidengroep, emotieregulatie training), ouderbegeleiding en MDFT.

Binnen de behandeling werken wij aan een toekomstperspectief op het gebied van dagbesteding, scholing en arbeidstoeleiding, vrije tijdsinvulling, middelengebruik, wonen, sociaal functioneren en het versterken van het netwerk (o.a. familie). Tijdens de behandeling staat de relatie met de jongere en ouders/opvoeders centraal. Mede door onze outreachende werkwijze, zijn wij in staat om ook jongeren die weinig motivatie hebben om tot een gedragsverandering te komen te bereiken. Wij werken tijdens de behandeling vanuit kansen en mogelijkheden voor jongeren en ouders.

Therapie
Afhankelijk van de problematiek van de jongeren kan cognitieve gedragstherapie, schematherapie, steunend-structurerende gesprekken, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie, individuele beeldende therapie, traumabehandeling en EMDR ingezet worden. Medicamenteuze ondersteuning behoort ook tot de mogelijkheden.
Voor jongeren met delict gedrag en verslavingsproblematiek bieden wij delict analyse en terugvalpreventie aan.
Afdeling Palmhuis heeft een poliklinisch of ambulant aanbod op 3 locaties:

Deeltijdbehandeling
De deeltijdbehandeling van Het Palmhuis is voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Hun problematiek kenmerkt zich door vastlopen op verschillende levensgebieden waarbij schooluitval een gemene deler is. De deeltijdbehandeling biedt een weekprogramma (dit varieert van 1 tot meerdere dagdelen per week; afhankelijk van de hulpvraag, de ernst van de problematiek en de mogelijkheden op school) aan waarin zowel (groeps)behandeling als begeleiding met betrekking tot schoolwerk en schoolgang centraal staan. Jongeren beginnen eerst met een voortraject, waarin gewerkt wordt aan diagnostiek, formuleren van behandeldoelen, wennen aan (groeps)gesprekken en vergroten van behandelmotivatie. Ook wordt tijdens het voortraject gekeken of er intensieve gezinsbehandeling (MDFT), systeemtherapie of ouderbegeleiding nodig is.

Tijdens het voortraject wordt met de jongere, de ouders, verwijzer, school, leerplicht en het betreffende samenwerkingsverband gekeken wat een passend weekprogramma is, bestaande uit behandeling Palmhuis in combinatie met passend onderwijs elders. Het onderwijs wordt idealiter gevolgd op de school van herkomst. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt samen met alle betrokkenen gekeken naar andere onderwijsmogelijkheden. Nauwe afstemming en samenwerking op casusniveau tussen Het Palmhuis en de betrokkenen is hiervoor noodzakelijk. De samenwerkingsverbanden  (SWVZHW, SWV Zoetermeer, SWV Westland en in sommige gevallen samenwerkingsverbanden van andere gemeenten) en de school van herkomst denken samen met het Palmhuis actief mee met het zoeken en vinden van passend onderwijs voor de gevallen waarin er een nieuwe/andere plek en vorm van onderwijs moet worden gevonden.

Een weekprogramma kan bestaan uit verschillende dagdelen waarin groepstherapie, individuele therapie en sociotherapeutische groepsbehandeling in combinatie met dagdelen onderwijs en/of een andere vorm van dagbesteding plaatsvinden. Op deze manier wordt maatwerk geleverd voor elke jongere met als doel om samen op weg te gaan naar een passend onderwijs -en toekomstperspectief, stabilisatie en vermindering van de psychische problemen. Dit met als doel om volledige schooluitval en stagnatie van de ontwikkeling te voorkomen.

Therapie en groepsbehandeling
De deeltijdbehandeling van Het Palmhuis helpt jongeren die vastlopen vanwege hun problematiek, via stabilisatie van de psychopathologie en de thuissituatie, het oefenen en aanleren van nieuwe vaardigheden, het verkennen van grenzen en het opdoen van succes-ervaringen naar een toekomstperspectief waarin jongeren zelf eigenaarschap en regie hebben.
Binnen de behandeling wordt middels individuele en groepstherapie en –trainingen gewerkt, waarbij ook vaktherapieën (non-verbale therapieën: beeldende therapie en psychomotore therapie) worden ingezet. De duur van de trajecten binnen de deeltijdbehandeling is gebaseerd op het doorlopen van 3 fases, echter voorop staat: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. In de eerste fase staat stabilisatie en activering centraal, in de tweede fase komt de focus te liggen op emotieregulatie, vermindering gedragsproblemen en coping, in de derde fase ligt de focus op de uitstroom, vrije tijdsbesteding, dagbesteding en terugkeer op school/in de maatschappij. Terugvalpreventie staat centraal tijdens de laatste fase en het natraject dat aangeboden wordt. Ook cognitief zwakkere jongeren kunnen profiteren van het aanbod van de deeltijdbehandeling. De behandeltrajecten worden zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Multi Dimensionele Familie Therapie
MDFT is ontwikkeld voor jongeren die ontwikkelings- en/of gedragsproblemen hebben, waaronder problemen thuis, op school, met politie / justitie en drugs. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen MDFT volgen. MDFT is een gezinsprogramma (behandeling), wat betekent dat ouders/opvoeders, en eventueel andere gezinsleden, ook worden betrokken. Uitgangspunt hierbij is dat de invloed van ouders vele malen sterker is dan de invloed van een (tijdelijke) behandelaar.
Wij maken gebruik van de gezonde en beschermende factoren binnen gezinnen en denken in oplossingen en mogelijkheden. Wel weten wij dat als jongeren eerder genoemde problemen hebben er vaak sprake is van verdriet, pijn en mogelijk trauma in de gezinssituatie. Binnen MDFT wordt dit onderliggende verdriet bespreekbaar gemaakt om vervolgens nieuwe, gezonde patronen te ontwikkelen binnen het gezin. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er op een andere manier met elkaar gecommuniceerd wordt, dat de gezagsverhoudingen hersteld kunnen worden en dat ieders krachten weer voorop komen te staan. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat MDFT een effectieve behandeling is. Dit komt onder andere doordat het een systemische benadering is, wat betekent dat we niet alleen met een jongere werken, maar ook met ouders en eventueel de rest van het gezin. Daarnaast is er veel aandacht voor school/dagbesteding, sport, vrijetijdsinvulling, vriendenkeuze, zingeving en indien aan de orde, middelengebruik.

Justitiële jeugdinrichting
Als een jongere in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijft na verdenking of plegen van een strafbaar feit, kan vaak al met MDFT begonnen worden vanuit de JJI. Jongeren en ouders vinden MDFT een positief en effectief behandelprogramma, omdat er snel positieve veranderingen plaatsvinden binnen een gezin. Bij MDFT worden oorzaken van problemen altijd gezocht binnen de systemische context, waardoor de aandacht nooit op slechts een persoon (jongere of ouder) wordt gericht.

Vervolg
MDFT duurt ongeveer 7 maanden. Soms vinden ouders of jongeren dat ze na die periode nog niet helemaal klaar zijn. Ook blijkt soms tijdens MDFT dat er meer nodig is. In deze gevallen bestaat de mogelijkheid om de behandeling te vervolgen of uit te breiden met een ander behandelonderdeel (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of opvoedondersteuning/ouderbegeleiding).
MDFT wordt op alle locaties van afdeling Palmhuis aangeboden.

Banner palmhuis den haag

Palmhuis Den Haag

Adres: Carel Reinierszkade 197

Meer informatie

Banner palmhuis leiden

Banner palmhuis gouda

Banner aanmelden

Aanmelden

Zo werkt aanmelden bij Youz

Meer informatie