De Fjord

De Fjord is een hoogspecialistische behandelvoorziening voor jongeren met een combinatie van psychische stoornissen en gedragsproblemen. Naast een aantal klinische afdelingen, is er een dagbehandelafdeling en een ambulant team.

Centrum voor een bijzondere doelgroep

Bij De Fjord behandelen we jongeren in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar. De jongeren hebben gedragsproblemen en een (combinatie van) psychische problemen waardoor ze keer op keer vastlopen. Druggebruik en/of politie/justitie contacten kunnen hier onderdeel van zijn. Ook is er meestal sprake van eerdere behandeling door jeugdzorg instellingen of instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, die vaak negatief is beëindigd of waarbinnen een jongere is vastgelopen. De Fjord probeert de jongeren die zijn vastgelopen, weer grip te laten krijgen op hun leven. Het is een traject van ontdekking van de eigen autonomie en eigen kunnen. Jongeren kunnen vrijwillig of gedwongen worden opgenomen. Enige motivatie voor behandeling is noodzakelijk.

Contra-indicaties zijn:

  • Functionerend op laag begaafd niveau (cognitief/sociaal-emotioneel).
  • Op de voorgrond staande verslavingsproblemen.
  • Dermate ernstig recidiverend crimineel gedrag dat een meer beveiligde forensische setting nodig is.

Doel van de behandeling

De behandeling richt zich op het verminderen, stabiliseren en leren omgaan met de psychische stoornissen, op het verminderen van de gedragsproblemen en op het verbeteren van de omgang met ouders/verzorgers en sociaal netwerk. Afhankelijk van de problematiek wordt gekeken welke afdeling het best past bij een jongere; klinische behandeling of dagbehandeling. De behandeldoelen en de behandelduur worden afgestemd op de jongere. De Fjord creëert een klimaat van mogelijkheden, kaders en vertrouwen waardoor de jongere de mogelijkheid krijgt deze patronen te doorbreken. Wij helpen jongeren hun problemen te verminderen en het dagelijks leven weer op te pakken. We sluiten aan en zijn vasthoudend. De Fjord medewerkers deinzen niet terug voor tegenslagen zolang de jongeren bereid zijn om deze patronen te doorbreken. Jongeren werken toe naar een toekomstperspectief waarin ze zelf eigenaarschap en regie hebben. Er wordt veel geïnvesteerd in het motiveren van jongeren en in de werkrelatie met zowel jongeren als ouders. Jongeren worden steeds actief betrokken en medeverantwoordelijk gemaakt voor hun behandeling. Ook van ouders, verwijzers, hulpverleners en andere betrokkenen verwachten wij een actieve rol in het behandelproces.

Klinische afdelingen

  • Besloten afdeling voor kortdurende klinische behandeling, m.n. gericht op stabilisatie, activatie, observatie en diagnostiek. Behandelduur en behandeldoelen worden voorafgaand aan opname vastgesteld.
  • Gesloten high care behandelafdeling gericht op psychische stoornissen (waaronder autisme spectrum stoornissen) en internaliserend gedrag, zoals ernstige automutilatie en aanhoudend suïcidaal gedrag. Behandelmethodiek: DGT (dialectische gedragstherapie).
  • Open schematherapeutische en inzichtgevende behandelafdeling, gericht op persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling). De behandeling is groepsgericht, er is veel aandacht voor de onderlinge dynamiek op de groep.
  • Open schematherapeutische en inzichtgevende behandelafdeling, gericht op het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de individuele jongeren.

Dagbehandelafdeling

De behandeling wordt vormgegeven door gedragstherapeutische begeleiding en behandeling met een normaliserend, outreachend, structurerend en inzichtgevend karakter. Deze jongeren wonen thuis, in een leefgroep van de jeugdhulpverlening of in nachtdetentie.

Onderwijs

Op de locatie van De Fjord wordt onderwijs aangeboden door Yulius onderwijs, een organisatie gespecialiseerd in onderwijs aan jongeren met onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische en gedragsproblematiek. Het onderwijs houdt rekening met de belemmeringen die de leerlingen ondervinden in het onderwijsproces, maar gaat vooral uit van de mogelijkheden tot groei en ontwikkeling op dit gebied. Alle medewerkers spelen optimaal in op de hulpvraag van de individuele leerling.

Er wordt gestreefd naar doorstroom in het reguliere onderwijs (meestal MBO), door te werken aan schoolse vaardigheden en aanwezigheid op school en in de klas. Dit wordt bereikt door het aanbieden van de volgende onderwijsrichtingen:

  • VMBO TL (leerjaar 3 / 4 in een) met de mogelijkheid tot behalen van deelcertificaten en diploma.
  • MBO1 met de mogelijkheid tot het behalen van een diploma of een sluitende doorstroom naar het MBO1 extern.
  • Schakeltraject voor jongeren die reeds in het bezit zijn van een diploma waarbinnen de mogelijkheid wordt geboden certificaten te halen gericht op toekomstige werkplekken ofwel voorbereidend op een vervolgopleiding.

Deelname aan onderwijs is verplicht (leerplicht), het is bij uitzondering mogelijk om gebruik te maken van een externe school.

De afdelingen bevinden zich op het terrein van de Poortmolen in Capelle aan den IJssel.

Zó leuk is het om te werken op De Fjord

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan waar geen dag hetzelfde is? En heb je ervaring in de jeugdhulpverlening? Onderstaande video geeft een uniek inkijkje achter de schermen bij de Fjord en laat je kennismaken met onze enthousiaste en bevlogen collega’s.

Laat jij je overtuigen? Neem vrijblijvend contact op of solliciteer direct! Wij maken graag kennis met jou.