Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-webinar-vrouw.jpg
18 augustus 2022

Gratis webinar 15-9: “‘Beter Leren door Beter Slapen”

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klachten bij autisme. Dit zorgt voor extra problemen in het dagelijks functioneren. Jongeren met autisme zijn bijvoorbeeld vaak vermoeid, maken een sombere indruk en zijn snel geïrriteerd. In periodes dat er sprake is van slaapproblemen neemt daarnaast ook het autistisch gedrag toe, waaronder stereotype en dwangmatig gedrag en overgevoeligheid voor omgevingsprikkels.

Docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs merken dat veel leerlingen met autisme problemen in de klas laten zien die zij toeschrijven aan deze slaapproblemen. Leerlingen met autisme komen bijvoorbeeld te laat op school, kunnen zich slecht concentreren en krijgen hun taken niet af. Het schools functioneren heeft er duidelijk onder te lijden. Docenten geven aan behoefte te hebben aan een wetenschappelijk onderbouwde methode om in hun dagelijkse werk in de klas adequaat op de slaap gerelateerde problemen te kunnen anticiperen. Dit betekent dat zij inzicht moeten hebben in de relatie tussen de problemen die zij in de klas zien en het slaapgedrag thuis, zodat zij zowel in hun pedagogisch optreden als in hun communicatie met ouders gericht actie kunnen ondernemen. Het inzetten van een mobiele applicatie (app) kan hier mogelijk uitkomst bieden. Een app die dagelijks monitort op relevante aspecten van slaapgedrag en schoolfunctioneren zou de docent snel en gericht van de benodigde informatie kunnen voorzien om te kunnen handelen. Het onderzoek ‘Beter Leren door Beter Slapen’ betreft de ontwikkeling en toetsing van een slaapinterventie-programma op basis van een dergelijke app, in co-creatie met de driehoek leerkracht-leerling-ouder. De centrale onderzoeksvraag hierbij is: hoe kan de inzet van een app - waarmee slaapgedrag en schoolfunctioneren dagelijks wordt gemonitord – de docent helpen om samen met leerlingen en ouders het slaapgedrag en het schoolfunctioneren van de leerlingen met een autismespectrumstoornis te verbeteren? In een effectonderzoek wordt uiteindelijk de werkzaamheid van dit slaapinterventie-programma getoetst.

Lezing in de Kannercyclus , donderdag 15 september 2022 om 16.30 uur  

Ga naar de livestream.

  • 1e spreker: Mw. Ilona M.G. Schouwenaars MSc
    Promovendus bij het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • 2e spreker:    Mw. Dr. S.D. (Shalini) Soechitram
    ​​​​​​​Kinder- en jeugdpsychiater/somnoloogoorzitter vakgroep Psychiaters & Voorzitter Professionele Adviesraad Pluryn/JP Heye

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:
16.30-17.15: 1e spreker
17.15-18.00: 2e spreker
18.00-18.15: Discussie/Afsluiting    

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken.

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP. Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kunt u na afloop opvragen via t.verbeek@leokannerhuis.nl.