paginakop jouw rechten

Jouw rechten

Jouw rechten

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandeling? Bijvoorbeeld op het gebied van jouw dossier, privacy en kwaliteit van zorg. Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over jouw en onze rechten en plichten. Het geeft je duidelijkheid over wat je kunt verwachten wanneer je bij ons in behandeling bent.

Jouw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek.

Ben je tevreden over de behandeling, vertel het ons. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag. Samen gaan we jouw klacht aanpakken. Je geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren. Onze cliëntenraad denkt mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten aangaan.

Kwaliteitsstatuut

Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kun je direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kun je vragen kwijt tijdens jouw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop.

Rechten als je 16 jaar of ouder bent

Vanaf 16 jaar mag je zelf beslissingen nemen over jouw medische behandeling. Toestemming van je ouder(s) en/of verzorger(s)is niet meer nodig. Je hebt dezelfde rechten als volwassenen. Je moet zelf toestemming geven voor een behandeling. Je hebt daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden. De behandelaar heeft echter wel een inspanningsverplichting om je ouder(s) en/of verzorger(s)te informeren in het belang van de behandeling van hun kind.

Inzage in het medisch dossier

Je kan zelf inzage in jouw medisch dossier vragen bij je behandelaar. Je kan ook een kopie van (een gedeelte van) het dossier krijgen. Hierna kun je er vragen over stellen aan je behandelaar of om verduidelijking vragen. Als er feitelijke onjuistheden in het dossier staan kun je die in overleg met je behandelaar laten wijzigen. Mocht je aantekeningen aantreffen waar je het niet mee eens bent, dan kun je een verklaring in het dossier laten toevoegen. Nadat je behandeling is beëindigd en de administratieve afhandeling is afgerond heb je het recht je dossier te laten vernietigen. Daarvoor stuur je een gemotiveerd verzoek tot vernietiging met een kopie van je identiteitsbewijs naar de geneesheer-directeur van de zorginstelling. Als je ooit gedwongen opgenomen bent geweest of er is sprake van een aanmerkelijk belang van een ander, kan het zijn dat je dossier bewaard moet blijven.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderdeel? Stel deze dan aan jouw behandelaar. De website www.jadokterneedokter.nl geeft op een speelse manier informatie over deze rechten voor kinderen en jongeren.

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Privacybeleid

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring of ons volledige privacyreglement.

Privacy en jouw dossier

Wil je weten wat de regels voor jouw dossier zijn? Ga direct naar de pagina over privacy en jouw dossier.

Gedwongen behandeling

Soms is verplichte zorg noodzakelijk (bij opname, poliklinisch of thuis) als uiterste redmiddel. Dat is zorg waartegen iemand met een psychische stoornis zich verzet en waarvoor het noodzakelijk is om (dreigend) ernstig nadeel af te wenden dat wordt veroorzaakt door de stoornis. Dan geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). Binnen deze wet bestaan twee procedures voor verplichte zorg: de crisismaatregel (afgegeven door de Burgemeester) en de zorgmachtiging (afgegeven door de rechter). In onderstaande folders vind je de Wvggz-regeling:

Electronisch patiëntendossier (EPD)

Je behandelaar is wettelijk verplicht een dossier over je behandeling bij te houden en te bewaren. Dit is onder andere van belang om een goede behandeling te kunnen geven en de voortgang te bewaken. Het vastleggen en bewaren van je gegevens gebeurt in een EPD (electronisch patiëntendossier). De wettelijke bewaartermijn is vastgesteld op 20 jaar.

Wat is een EPD?

Een EPD is een verzameling van alle medische gegevens van je behandeling(en) bij Youz. Het EPD zit in een digitaal afgesloten systeem. Alleen de collega's van Parnassia Groep die bij je behandeling betrokken zijn en hun vervangers mogen je dossier inzien. Wanneer het nodig is, mogen ook medewerkers die bij de administratieve en financiële afhandeling van je behandeling betrokken zijn je gegevens inzien. Voor alle collega's van Parnassia Groep geldt dat zij een geheimhoudingsplicht hebben op grond van medisch beroepsgeheim en/of de privacywetgeving. Externen zoals je huisarts of een medisch specialist van een ander ziekenhuis, hebben dus geen toegang tot het EPD.

Het voordeel van een EPD

Je medische informatie is voor de betrokkenen direct in te zien, waardoor we sneller en zorgvuldiger hulp kunnen bieden. Als je onverhoopt in een crisissituatie zou belanden, kunnen de medewerkers van Parnassia Groep via een noodprocedure snel op de hoogte zijn van je behandeling en passende zorg verlenen.

Is een EPD veilig?

Je gegevens zijn volgens wettelijk vastgestelde veiligheidsnormen beveiligd. Gegevens worden alleen uitgewisseld met derden als je daar toestemming voor hebt gegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van een zeer gevaarlijke situatie voor jezelf of anderen of bij een wettelijk voorschrift over ernstige besmettelijke ziekten, kan het zijn dat er een uitzondering moet worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens jouw behandeling, vragen wij of je een vragenlijst in wilt vullen die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor jou en jouw behandelaar om te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig kan de behandeling bijgesteld worden.

Voor betere geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast gebruiken we de gegevens van cliënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen cliënten te vergelijken. We zorgen er dan voor dat niet meer bekend is om welke cliënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM

Je bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs. Je kunt hiermee de resultaten van jouw eigen behandeling volgen en het stelt ons in staat onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als je bij ons in zorg komt, zullen we jou vooraf om toestemming vragen of je mee wilt werken aan deze ROM-vragenlijsten. Wanneer jouw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Jouw privacy is hiermee gewaarborgd.

Second Opinion

Soms kan het prettig zijn om een tweede behandelaar om advies te vragen. Overleg met je contactpersoon hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Meldcode

Voor elk kind is het essentieel om veilig te kunnen opgroeien. Als je behandelaar vermoedt dat er sprake is van een onveilige situatie thuis, maakt hij/zij dit bespreekbaar met jullie. Het kan daarbij gaan om emotionele of lichamelijke veiligheid. Samen met ouders wordt dan een plan bedacht om de veiligheid te waarborgen. We werken met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.