Nieuws detail paginakop

Actueel

tijdelijk-tegel-330-190-1.jpg
16 november 2020

Een jeugdige cliënt die weer balans nodig heeft?

De Fjord bestaat dit jaar 25 jaar en is in Nederland dé specialist in behandeling van jongeren met een combinatie van psychische stoornissen en gedragsproblemen. Naast behandeling zijn wij ook beschikbaar voor consultatie over complexe casussen.

Voor wie?

Jongeren van 16 t/m 20 jaar met gedragsproblemen (zelfbepalend, grensoverschrijdend, oppositioneel of delinquent/crimineel gedrag) en een (combinatie van) psychische stoornis(sen) (o.a. hechtingsproblemen, identiteitsproblemen, autisme spectrum stoornis, ADHD).

Middelengebruik is geen contra-indicatie, tenzij verslavingsproblematiek op de voorgrond staat (dan is verslavingszorg (eerst)geïndiceerd).

Eerdere behandeling (jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie) is vaak negatief beëindigd, jongeren zijn daarin vastgelopen of jongeren zijn niet op hun plek in een Justitiële Jeugd Inrichting vanwege hun psychische problemen. Het vertrouwen in hulpverlening en motivatie voor behandeling zijn vaak laag. Opname kan zowel vrijwillig als gedwongen (OTS, GBM, ZM, CM, Reclassering, voorwaardelijke PIJ).

In de kliniek kunnen jongeren uit heel Nederland terecht, voor de dagbehandeling geldt dat sprake moet zijn van een haalbare reisafstand (max. 1,5 uur). Gemiddelde behandelduur is ongeveer 12 maanden.

Contra-indicaties:

Functionerend op beneden gemiddeld niveau, op de voorgrond staande verslavingsproblemen en dermate ernstig recidiverend crimineel gedrag dat een meer beveiligde forensische setting nodig is al dan niet met een (onvoorwaardelijke) PIJ-maatregel.

Ook op onze andere afdelingen (de gesloten high care en Lupine kliniek) is op korte termijn plek.

De gesloten high care behandelafdeling in Capelle aan den IJssel is voor jongeren (vanaf 16 jaar) met psychische stoornissen (bijv. ASS, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen) en internaliserend gedrag, zoals ernstige automutilatie en aanhoudend suïcidaal gedrag. Er is momenteel een korte wachtlijst.

De Lupine kliniek in Capelle aan den IJssel biedt behandeling en begeleiding van jongeren (15 t/m 24 jaar) met een autisme spectrum stoornis (ASS) en eventuele comorbiditeit. Middelenmisbruik is geen contra-indicatie voor opname (mits motivatie aanwezig om af te bouwen). De problematiek kan internaliserend zijn (bijv. zelfbeschadigend gedrag, hardnekkige schoolweigering) of in eniger mate externaliserend (lichte vormen van acting out).

Contra-indicaties zijn: manifest agressief en delictgedrag, ernstig psychotisch gedrag (primair), primaire verslavingsproblematiek, IQ < 80, opname waarin dwang wordt verwacht, ernstige suïcidaliteit, ernstige eetproblematiek en/of te lage BMI (<18), geen motivatie tot volgen van behandeling.

Meer informatie of consultatie?

Wil je een cliënt aanmelden of overleggen over een cliënt (of ons consulteren), dan zijn wij dagelijks bereikbaar op tel nr. 088-3588777, tussen 08.30 en 17.00 uur.