Aanmelden Leo Kannerhuis

Aanmelden Leo Kannerhuis

Aanmelden Leo Kannerhuis

Voor het aanmelden voor een behandeling bij het Leo Kannerhuis heb je een verwijsbrief nodig van een verwijzer. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is dit bijvoorbeeld de huisarts, jeugdarts (GGD), medisch specialist, jeugdbescherming/reclassering, Centra voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam/zorgloketten van een gemeente. Voor cliënten van 18 jaar en ouder is dit de huisarts of een medisch specialist.

Informatie voor verwijzers

Voor verwijzing van cliënten stellen wij de volgende criteria:

  • Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld met de DSM-classificatie, door een (kinder- en jeugd-) psychiater en/of gz-psycholoog;
  • Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger. De verbale en performale intelligentie is hoger dan 70;
  • De complexiteit van de problematiek is dermate dat de cliënt is aangewezen op behandeling door een specialistische of hoog specialistische ggz-instelling;
  • Verwacht wordt (of er is gebleken) dat behandeling in de generalistische basis ggz onvoldoende resultaat oplevert.
  • Voor aanmelding diagnostiek: er is sprake van complexe psychiatrische problematiek en/of twijfel over eerder gestelde diagnose(s). Er is al wel eerder diagnostisch onderzoek uitgevoerd.

Wij vinden het belangrijk dat jouw cliënt ook na een eventuele behandeling door het Leo Kannerhuis goed begeleid wordt. Een hoog specialistisch traject is in principe tijdelijk. Vervolgbehandeling bij- dan wel terugname door de verwijzende instantie is in dat kader gewenst.

Hoe kun je verwijzen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om kinderen, jongeren of volwassenen door te verwijzen naar Leo Kannerhuis:

ZorgDomein

Ben je aangesloten op ZorgDomein? Dan kun je gemakkelijk verwijzen via ZorgDomein naar Leo Kannerhuis. Je vindt ons aanbod onder de zorgvraag Geestelijke Gezondheidszorg.

Online aanmelden

Je kunt kinderen, jongeren en volwassenen direct online aanmelden.

Per post of beveiligde email

Centrale Aanmelding Parnassia Groep
Antwoordnummer 24680
2490 WB Den Haag
Email: aanmelding@leokannerhuis.nl

Om de aanmelding van jouw cliënt in behandeling te kunnen nemen hebben we naast een verwijzing ook de volgende documenten nodig:

  • Ingevuld aanmeldformulier: Aanmeldformulier behandeling
  • Psychiatrisch/psychologisch onderzoeksverslag waarin de diagnose ASS is vastgesteld (met ontwikkelingsanamnese)
  • (Eind)verslaglegging van eerdere hulpverlening 
  • Recent begeleidings-/behandelplan

Aanmelden onderwijsbehandelprogramma KAIRO

Voor aanmelding voor het onderwijsbehandelprogramma KAIRO kun je het algemene aanmeldformulier gebruiken. Aanmelding voor KAIRO gaat rechtstreeks via secretariaatkairo@leokannerhuis.nl (dus niet via het algemeen Aanmeldbureau). Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Je kunt je niet zelf bij ons aanmelden. Wel moet je zelf het aanmeldformulier invullen en bij je verwijzer afgeven.

Aanmeldprocedure

Het aanmeldbureau van Amsterdam of Gelderland screent de aanmelding inhoudelijk. Als er documenten ontbreken dan worden deze opgevraagd bij verwijzer/cliënt/ouder(s). Na inhoudelijke screening wordt duidelijk of er een afspraak tot intake kan worden ingepland. Pas na de intake wordt daadwerkelijk besloten of behandeling vanuit het Leo Kannerhuis is geïndiceerd.

Meer informatie?

Over onze locaties in Gelderland:

Voor vragen over ingediende aanmeldingen , behandelaanbod, (nieuw) aanmelden en wachttijden kun je contact opnemen met het aanmeldbureau op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur en 13:00-16:00 uur. Telefoon: 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

Over onze locatie in Amsterdam:

Voor vragen over cliënten die al zijn aangemeld door een verwijzer, is ons aanmeldbureau op alle werkdagen tussen 9:00 – 12:00 uur en 13:00 -17:00 uur bereikbaar.

Voor vragen over het aanmelden van nieuwe cliënten en vragen over het poliklinisch aanbod in Amsterdam kun je terecht op alle werkdagen tussen 13:00 en 14:00 uur. Tel. 088 357 42 70, of mail naar: aanmeldbureauamsterdam@leokannerhuis.nl.