Paginakop locaties

Leo Kannerhuis Arnhem Klingelbeekseweg

Leo Kannerhuis Arnhem Klingelbeekseweg

In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij gespecialiseerde behandeling voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen van 2 tot en met 13 jaar.

Voor meer specifieke informatie over aanmelden, wachttijden en de verschillende behandelmogelijkheden kun je contact opnemen met Judith Jansen, aanmeldfunctionaris behandelcentrum kinderen (j.jansen@leokannerhuis.nl).

Aanbod in behandeling per traject

In de eerste fase van de behandeling brengen we nader in kaart wat er in het dagelijks functioneren goed gaat thuis, op school en in de vrije tijd, en welke problemen er worden ervaren. Dit doen we door middel van observaties en aanvullend onderzoek. Hierbij kijken we niet alleen naar het kind, maar ook altijd naar het gezinssysteem en andere belangrijke omgevingen zoals school.

Doel van de behandeling is de ontwikkeling van jouw kind weer op gang brengen en je inzicht te geven in zijn of haar mogelijkheden.

Als ouder ben je een actief en belangrijk onderdeel van de behandeling. Samen onderzoeken we welke benadering voor jouw kind het beste werkt voor jou en jouw gezin.

Als het kan, blijft je kind thuis wonen, soms is het nodig dat een kind tijdelijk wordt opgenomen. Dit doen we, waar mogelijk, flexibel en op maat. Onze insteek is ouders en kind handvatten te geven zodat jouw kind weer snel naar huis kan. Afhankelijk van de specifieke problemen kan een kind bij ons een deeltijdbehandeling of een klinische behandeling volgen.

In het Behandelcentrum Kinderen werken psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten, gezinsbehandelaren, verpleegkundig specialisten, logopedisten, sociotherapeuten, trainers en (vak)therapeuten.

Het Behandelcentrum Kinderen kent verschillende afdelingen:

De TIP is een vorm van vroegbehandeling voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar oud met een diagnose autisme of een vermoeden van autisme.

Behandeling binnen de TIP bestaat uit Pivotal Response Treatment en andere gedragstherapeutische technieken en logopedie, afgestemd op wat jouw kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Ouders nemen actief deel aan de behandeling: onder andere middels huisbezoeken en oudercursussen worden de behandeltechnieken aan ouders overgedragen.

De groep bestaat uit 6 kinderen die 3 dagen per week van 8.45 – 14. 00 uur aanwezig zijn op het behandelcentrum.

Na deze behandeling stromen kinderen door naar een passende vervolgplek.

De TOP is een combinatie van behandeling en onderwijs voor kinderen van 4 tot 6 jaar met autisme. In de TOP krijgen kinderen onderwijs door een leerkracht van de Brouwerij en behandeling door een sociotherapeut. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van Pivotal Response Treatment en andere gedragstherapeutische technieken om de brede ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Ook wordt logopedie ingezet. Ouders nemen actief aan de behandeling deel: onder andere middels huisbezoeken en oudercursussen worden de behandeltechnieken aan ouders overgedragen.

De groep bestaat uit 6 kinderen die 3 dagen per week van 8.45- 14.00 uur aanwezig zijn op het behandelcentrum. De behandeling duurt gemiddeld 9 maanden tot een jaar. Na de behandeling volgt een warme overdracht naar regulier onderwijs of speciaal onderwijs of een andere passende vervolgplek.

De TTI is een traject voor kinderen van 2 tot 7 jaar en hun ouders, bij wie sprake is van een intensieve hulpvraag en verdere diagnostiek gewenst is. De groep bestaat uit 3 kinderen die drie dagen per week van 08.45- 14.00 uur aanwezig zijn op het behandelcentrum.

In een relatief korte diagnostiek-/behandelperiode van maximaal 2 keer 2 maanden, wordt er een volledig (differentiaal) diagnostisch beeld geschetst van je kind en jouw gezin.

Ook wordt je kind in die periode intensief behandeld, grotendeels één-op-één. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van Pivotal Response Treatment, andere gedragstherapeutische technieken en ondersteunde communicatie in samenwerking met logopedie.

Onderzocht wordt welke vorm van hulpverlening er na uitstroom van de groep nodig is voor jou en jouw kind. Na 2 of 4 maanden volgt er een adviesgesprek. Dit advies kan een instroom in een andere groep van de vroegbehandeling betekenen of een advies voor een externe behandel- of onderwijssetting. Het wijkteam en de verwijzer zijn nauw betrokken tijdens het traject.

De deeltijdbehandeling is voor kinderen vanaf 7 jaar, die 2 dagen per week onder schooltijd intensieve groepsbehandeling volgen. Afhankelijk van de problematiek, hulpvraag en begeleidingsbehoefte kan een kind geplaatst worden in een behandelgroep van 4 of 8 kinderen. Een behandeldag bestaat uit diverse trainingen en vaktherapieën (spel, beeldend en PMT), o.a. gericht op het oefenen van sociale vaardigheden, herkennen van en omgaan met emoties, invullen van vrije tijd en krijgen kinderen meer inzicht hoe autisme bij hen tot uiting komt. Ook bij de deeltijdbehandeling zijn ouders/gezin onderdeel van de behandeling. De behandeling duurt gemiddeld 9 maanden.
De individuele deeltijdbehandeling (Heros) is een proces diagnostische groep voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar met forse (psychiatrische) problematiek, bij wie sprake is van een intensieve hulpvraag en nadere diagnostiek gewenst is. De groep bestaat uit 3 kinderen die elke woensdag van 9.00 – 14.30 uur aanwezig zijn. De kinderen krijgen bijna de gehele dag een-op-een begeleiding en volgen trainingen en (vak)therapieën die geboden worden door een sociotherapeut en vaktherapeuten beeldende therapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Verder zijn er groepsmomenten, gezamenlijke eet- en drinkmomenten en wordt er buiten gespeeld. In een relatief korte diagnostiekperiode van maximaal 2 keer 2 maanden, wordt er een diagnostisch beeld geschetst van een kind en zijn/haar systeem. Er wordt gekeken naar hoe een kind weer in ontwikkeling kan komen. Indien passend is doorstroom naar de groepsbehandeling een mogelijkheid.

De klinische behandeling is een 24-uurs behandeling. Op het terrein zijn drie verschillende groepen voor elk 6 kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. Op de groep hebben de kinderen een eigen dagstructuur waarin de meeste kinderen onderwijs volgen op een SO of VSO school van het samenwerkingsverband of bij Klas Paars. De kern van de behandeling bestaat uit milieutherapie waarin de kinderen in een gestructureerde, positieve omgeving door de dag heen werken aan hun leerdoelen onder begeleiding van sociotherapeuten. Indien nodig kan er een aanvullende (vak)therapie ingezet worden. Bij deze behandelvorm gaan de kinderen 3 weekenden in de maand naar huis en blijven zij één heel weekend op de groep. De behandeling duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden. Er zijn geen mogelijkheden tot crisisplaatsing. Het klinisch aanbod wordt zoveel als mogelijk flexibel en op maat aangeboden.

Het Leo Kannerhuis werkt nauw samen met de Onderwijsspecialisten, een stichting van scholen in de omgeving Arnhem in het speciaal onderwijs, zowel basis als voortgezet. Ouders melden hun kind zelf aan via het Aanmeldloket.
Klas Paars is een trajectklas voor klinisch opgenomen kinderen die (langdurig) zijn uitgevallen in het onderwijs. Er wordt laagdrempelig ingestoken om kinderen weer (succes)ervaringen op te laten doen en vaardigheden te laten oefenen om toe te werken naar deelname aan het onderwijs. Het onderwijsaanbod wordt aangevuld met een ervaringsgericht aanbod zoals Ervaar maar, Circus, Sport en Multimedia. Daarnaast kan trajectbegeleiding ingezet worden om samen met het kind het onderwijs stap voor stap op te bouwen.
Het Behandelcentrum Kinderen beschikt over een Diagnostiek, Advies en Consultatie team (DAC-team). Het DAC-team geeft zo concreet mogelijk antwoord op uiteenlopende vragen rond(second opinion) diagnostiek en behandeladvisering bij kinderen met ASS of een vermoeden daarvan. Het DAC-team biedt een duidelijke beschrijvende diagnose met concrete aanknopingspunten en adviezen voor verdere behandeling of begeleiding. Het DAC-team is geen behandelteam. De verwijzer blijft in dit traject verantwoordelijk. Telefonische consultatie aan verwijzers is ook een mogelijkheid.


Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook na een eventuele behandeling door het Leo Kannerhuis goed begeleid worden. Een hoog specialistisch traject is in principe tijdelijk. Vervolgbehandeling bij- dan wel terugname door de verwijzende instantie is in dat kader gewenst.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen jouw kind bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Je kunt jouw kind niet zelf bij ons aanmelden.

Voor vragen over ingediende aanmeldingen , behandelaanbod, (nieuw) aanmelden en wachttijden kun je contact opnemen met het aanmeldbureau op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur en 13:00-16:00 uur. Telefoon: 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

Consultatie en advies voor behandelaren

Het Behandelcentrum Kinderen heeft een consultatielijn voor behandelaren. Deze consultatielijn is bedoeld om laagdrempelig gebruik te maken van specialistische kennis voor ondersteuning bij diagnostiek of behandeladvies bij kinderen tot en met 13 jaar. De consultatielijn is bereikbaar op telefoonnummer 088 357 44 40 van maandag t/m vrijdag van 12.00 – 12.30 uur.

Ben je verwijzer en heb je een cliënt die met spoed hulp nodig heeft, dan zijn we tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 088 357 44 40.

Voor een directe verwijzing kun je terecht bij ons aanmeldbureau.