17 juli 2023

Integrale samenwerking tussen jeugdhulp en volwassen ggz blijkt meerwaarde voor gezinnen

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeit op in een gezin waarin één of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft. De opvoeding is daardoor voor deze ouders bijzonder uitdagend: het risico bestaat dat psychische problematiek verergert en dat heeft ook gevolgen voor de kinderen.

 

Integrale samenwerking tussen het jeugddomein en de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (v-ggz) kan de effectiviteit van de hulp aan deze gezinnen vergroten. Dit blijkt uit recent onderzoek dat zich richtte op pilots waarbij de integrale samenwerking van onder andere 'Beter Thuis Den Haag en Zoetermeer, het 0-6 integrale team in de wijk' en Indigo met Jeugdbescherming is onderzocht.

Het onderzoek maakt zes patronen zichtbaar die de meerwaarde van v-ggz in jeugdhulptrajecten weergeeft:

  • Casusregie heeft grote meerwaarde voor gezinnen en samenwerking
  • Professionele speelruimte is voorwaarde voor passende hulp
  • Gezamenlijke afweging en analyse van de gezinssituatie zorgt voor meer integraliteit en meer passend hulpaanbod
  • In de pilots wordt uitgegaan van een gezamenlijke aanpak en er bestaat goede afstemming met het gezin
  • Informatiedelen verloopt beter vanuit de pilots
  • Door de onderlinge samenwerking is er voor de betrokken professionals een leereffect

Het gezin als belangrijk speerpunt
Voor Parnassia Groep vormt het gezin een belangrijk speerpunt. Het koppelen van jeugdhulp aan volwassen ggz heeft een duidelijke meerwaarde. We blijven ons inzetten voor verbeteringen en vernieuwingen in de zorg voor gezinnen. Dit doen we met initiatieven zoals het oudergesprek (consultatie- en adviesgesprek) en de gezinspoli's. De samenwerking tussen de zorgbedrijven is cruciaal om gezinnen effectief te kunnen ondersteunen.

Binnen Parnassia Groep werken de zorgbedrijven al nauw samen ten behoeve van gezinnen. Zo worden op veel plekken in de volwassen ggz al gesprekken aangeboden aan elke volwassen ouder, waarbij de focus wordt gelegd op de kinderen en het ouderschap. Bij de aanmelding van een kind bij Youz wordt de tijd genomen om met ouders en het bredere netwerk te praten over hun eigen welzijn, krachten en eventuele kwetsbaarheden.

We willen onderzoeken hoe psychische problemen van ouders invloed hebben op hun kinderen en vice versa, en hoe relaties en de omgeving daarbij een rol spelen. Binnen het behandelproces richten we ons op geïntegreerde zorg voor jeugd en volwassenen, en werken daarbij samen met ketenpartners. Het doel is om de mentale gezondheid van gezinnen te vergroten.

Trots
Directeur Youz Haaglanden Integraal Sarah Soenen: “De resultaten van dit onderzoek in Haaglanden tonen aan dat de inzet en toewijding van onze collega’s een positieve impact hebben gehad op het leven van deze gezinnen. We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt en deze resultaten zorgen voor een stimulans om onze zorg aan gezinnen te blijven verbeteren en innoveren.”

Lees het hele onderzoek van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden.