De jongerenkliniek in Oosterbeek verhuist in november 2024 naar onze locatie in Nijmegen.

Op dit moment hebben we nog plek voor nieuwe aanmeldingen op de polikliniek en de deeltijdafdeling.

Leo Kannerhuis Oosterbeek Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg

Het Leo Kannerhuis is onderdeel van Youz en is een behandel- en kenniscentrum voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) én andere psychiatrische of gedragsproblemen. Op de locatie in Oosterbeek richten wij ons op jongeren tot en met 23 jaar. Het behandelcentrum Jongeren Oosterbeek heeft een polikliniek, deeltijdbehandelingen en een kliniek. Op de locatie Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg in Oosterbeek zit de polikliniek en de kliniek.

Je kunt bij ons terecht als eerdere diagnostiek of behandeling in reguliere specialistische ggz niet of onvoldoende heeft geholpen. En ook als de verwachting is dat het aanbod van de reguliere specialistische ggz onvoldoende aan zal sluiten bij jouw problematiek en direct de kennis en kunde van het Leo Kannerhuis gewenst en nodig is.

Het diagnostisch beeld wordt vrijwel altijd gecompliceerd door comorbiditeit en/of systeemproblematiek. Ons aanbod richt zich op die mensen waarbij autisme op de voorgrond staat ofwel waarbij de behandeling van de comorbiditeit op een autisme-specifieke wijze aangeboden moet worden. Ons doel is ontwikkelingsstagnaties te voorkomen en te doorbreken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Hierbij betrekken wij altijd het (gezins)systeem.

Vóór start behandeling

Er wordt gestart met een intake om jouw behandelvraag te verhelderen. Daarna volgt een adviesgesprek. Afhankelijk van de behandelvraag wordt een passend behandelaanbod aangeboden.

Ambulant: Polikliniek

Onderdeel van het behandelcentrum Jongeren Oosterbeek is de polikliniek. De polikliniek biedt diagnostiek, advies en consultatie en diverse vormen van ambulante behandeling. Een poliklinische behandeling betekent doorgaans dat een jongere (en zijn/haar systeem) maximaal één tot twee keer per week naar het Leo Kannerhuis komt om daar gezamenlijk met de behandelaar te werken aan zijn/haar behandeldoelen. Bij enkele behandelvormen kan het ook zo zijn dat de behandeling plaatsvindt in de thuissituatie. Het betrekken van het (gezins)systeem is standaard bij al onze behandelvormen.

Onze zorgverlening richt zich op thema’s als:

 • sociale vaardigheden;
 • inzicht in hoe autisme bij de cliënt werkt, sterke en minder sterke kanten (psycho-educatie);
 • grenzen herkennen en aangeven;
 • inzicht in eigen emoties /emotieregulatie;
 • identiteitsontwikkeling / zelfbeeld;
 • verminderen comorbide klachten;
 • systemisch werken;
 • toekomstperspectief in brede zin.

We hebben een divers behandelaanbod, wat onder andere bestaat uit:

 • arbeidshulpverlening;
 • cognitieve gedragstherapie (CGT);
 • diagnostiek en consultatie;
 • EMDR;
 • farmacotherapie;
 • praktische vaardigheidstrainingen;
 • psychiatrische gezinsbegeleiding autisme (PGA);
 • psychotherapie;
 • systeemtherapie;
 • vaktherapie;
 • en advies aan behandelende instellingen bij vastgelopen behandelingen, dit is consultatief, de behandeling wordt niet overgenomen.

Ambulant: Deeltijd

 • De afdeling richt zich op cliënten vanaf 14 jaar met complexe autismeproblematiek, vaak samenhangend met een co-morbide stoornis en/of systeemproblematiek.
 • Een belangrijke reden voor behandeling is het weer op gang helpen van de ontwikkeling van jongeren/ jong volwassenen bij wie dit in de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet lukt.
 • Doel van de behandeling is om stagnatie op te heffen en te kijken hoe iemand verder in ontwikkeling kan komen.
 • Doelgerichte groepsgerichte behandeling aan de hand van behandelplan. Realiseerbare doelen binnen het perspectief van de cliënt. Zelfregie bij de cliënt en zijn directe omgeving is hierbij belangrijk.
 • Groepsgerichte behandeling, afgestemd naar wat passend is bij cliënt.
 • Trainingen/therapieën: cognitief en ervaringsgerichte trainingen/therapieën zoals bijvoorbeeld: trainingen zelfbeeld/ psycho-educatie, sociale vaardigheidstrainingen, trainingen gericht op zelfmanagement/ cognitieve vaardigheden, cognitieve gedragstherapie (CGT), beeldend en dans/muziek therapie, psychomotorische therapie ( PMT). Daarnaast aanbod van non verbale trainingen zoals bijvoorbeeld Horeca, Houtwerkplaats en Fietswerkplaats om generalisatie te vergroten.
 • Ouderbegeleiding is onderdeel van de behandeling. Het netwerk van de cliënt wordt meegenomen in de behandeling en er is veel aandacht voor generalisatie. Samenwerking mogelijk met andere hulpverleners bijv. ambulante hulpverlening, school etc.
 • Trajectbegeleiding m.b.t. opleiding/werk/dag invulling.
 • Medicamenteuze (ondersteunende) behandeling.
 • Duur van 9 maanden gemiddeld.
 • 2 daagse behandeling.

De Jongerenkliniek in Oosterbeek is (net als in Nijmegen) een behandelsetting voor jongeren met autisme en/of co morbiditeit. Het is een setting met open opname plekken waar jongeren 24/7 behandeling volgen en gedurende de behandelperiode daar verblijven. De jongeren zijn tussen de 12 en 24 jaar. Het gaat vaak om jongeren die ernstige beperkingen ondervinden in het dagelijkse sociale, maatschappelijke en schoolse functioneren en die vaak sterk verminderd zelfredzaam zijn. Suïcidaliteit en destructief gedrag kan voorkomen, dit is geen contra indicatie maar mag niet continu op de voorgrond staan. De jongeren hebben al meerdere vormen van hulpverlening gehad maar ondanks dat blijft de ontwikkeling stagneren. Doel van de behandeling is stagnatie doorbreken.

De jongeren ontvangen gedurende de opname in de kliniek een individueel afgestemde maatwerkbehandeling met een integraal aanbod van trainingen, groepstherapie/individuele therapie, school en trainingen gericht op het verwerven van kennis van autisme en het versterken van eigen identiteit en autonomie. De therapieën die mogelijk geboden worden zijn; vak therapieën schematherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie en psychomotore therapie. Ook is er trajectbegeleiding mogelijk waarbij samen met de jongeren naar een passend toekomstperspectief wordt gezocht in de vorm van stage/opleiding/werk. Ouderbegeleiding en/of systeemtherapie is een vast onderdeel in de behandeling.

De jongeren verblijven gedurende de opname op een groep waar tussen de 6 a 8 jongeren behandeling volgen. Er is 24 uur begeleiding en behandeling op de afdeling.

De kliniek is een open behandelsetting waar jongeren binnen het vrijwillige kader zitten. Een klinische opname duurt zes maanden indien nodig negen maanden.

Bredere aanbod als onderdeel van lopende behandeling (polikliniek, deeltijd of kliniek)

 • Praktische vaardigheidstrainingen; Fietswerkplaats, Houtwerkplaats, Horeca, Atelier en Tuin en Kas.
 • Vaktherapie; Beeldend, Muziek, Dans, PMT.

Trajectbureau

Het trajectbureau houdt zich bezig met onderzoek / begeleiding en geeft advies op gebied van opleiding en arbeid (in de breedste zin) voor jongeren en volwassenen met autisme.

Voor wie

 • Voor cliënten met ASS die:
  • meer inzicht willen krijgen in wat de mogelijkheden zijn op het gebied van daginvulling;
  • nog niet weten wat ze in de toekomst willen gaan doen;
  • zijn vastgelopen op het gebied van daginvulling;
  • geen daginvulling meer hebben; onder daginvulling verstaan we: school, werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of een leerwerkplek

Werkwijze Trajectbureau

 • Bijdragen aan stabilisatie en activatie van de cliënt
 • In kaart brengen van een duidelijk en reëel toekomstperspectief
 • Inzicht krijgen in de competenties gerelateerd aan opleiding en arbeid
 • Competenties van de cliënt toetsen en vergroten middels externe plaatsingen
 • Samenwerking met UWV / gemeente / scholen / werkgevers en andere instellingen

Brughulp

Het Brugteam is een team dat jou en/of jouw omgeving bij verschillende doelen behandeling kunnen bieden.

 • Het Brugteam kan bij jou thuis komen om te helpen bij problemen waar je tegenaan loopt.
 • Het kan zijn dat jij klinisch bent opgenomen, maar thuis verder kunt werken aan jouw doelen. Het Brugteam kan behandeling aanbieden bij jou thuis, waardoor de klinische behandeling verkort kan worden.
 • Het kan zijn dat jij en/of jouw omgeving thuis tegen veel problemen aan loopt, waardoor het fijn is als het Brugteam snel behandeling aanbiedt in jouw omgeving.
 • Het Brugteam kan langs komen om jou te leren kennen, informatie te geven over een klinische behandeling en te kijken samen met jou of een klinische behandeling past bij jou.
 • Het Brugteam kan bij jou komen om te kijken hoe bepaalde activiteiten verlopen in jouw omgeving.
 • Het Brugteam kan bij jou thuis komen als jij net klaar bent met een klinische behandeling. Het kan dan zijn dat jij nog thuis aan het oefenen bent met de vaardigheden die jij op de kliniek hebt geleerd. Het Brugteam kan dan behandeling aanbieden om jou geleerde vaardigheden door te zetten naar huis toe.

Werkwijze Brugteam

Het Brugteam bestaat uit verschillende behandelaren. Jij krijgt een vast aanspreekpunt, maar in overleg kan het soms ook zijn dat er iemand anders vanuit het Brugteam naar jou komt.
Het Brugteam komt naar jou toe, naar jouw omgeving. Wij spreken met jou en/of jouw omgeving af op welke dagen en voor hoeveel uur wij bij jou komen.

Het Brugteam werkt op vrijwillige basis. Dit betekent dat er een mate van zelfstandigheid en inzet verwacht wordt binnen onze behandeling.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.
Een kind of jongere kan worden aangemeld via:

 • Zorgmail (huisartsen vanuit eigen applicatie)
 • ZorgDomein
 • Aanmelden

Voor vragen over ingediende aanmeldingen , behandelaanbod, (nieuw) aanmelden en wachttijden kun je contact opnemen met het aanmeldbureau op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur en 13:00-16:00 uur. Telefoon: 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.