Speerpunt 1 - Aandacht voor professionals
Inleiding

Wij vinden dit het belangrijkste speerpunt in het meerjarenplan Youz. Onze collega’s – behandelaars en ondersteunende medewerkers - zijn het kapitaal van onze organisatie. Het zijn de collega’s binnen de teams die de zorg verlenen aan de kinderen en hun gezinnen. Precies hier schuilt onze maatschappelijk toegevoegde waarde. Het is van groot belang dat wij voldoende collega’s kunnen werven en behouden om dit samen steeds weer voor elkaar te krijgen. We willen binden & boeien. Daarom is een veilige en prettige werkcultuur zo belangrijk, waarin ook aandacht is voor vitaliteit en voor scholings- en opleidingsmogelijkheden.

1. Goed werkgeverschap

Wij willen een aantrekkelijk werkgever zijn voor onze eigen medewerkers, wat ook uitstraalt naar buiten, naar toekomstige werknemers. Goed werkgeverschap voor Youz houdt in dat we samen met collega’s willen werken aan prettige werkomgeving. Startend met het analyseren van actuele en potentiële knelpunten en het beschrijven van het on-boarding proces, gaan wij werken aan een passend opleidingsplan en -strategie. In het kader van goed werkgeverschap staat bij Youz het stimuleren van de vitaliteit van collega’s voorop.

2. Opleiding & scholing

Wij werken in samenspraak met de Parnassia Groep Academie aan een duidelijk portfolio ten aanzien van opleidingen, opleidingsplekken en scholing. Hierin hebben wij kwantitatieve doelen gesteld wat betreft instroom en output. Op basis hiervan gaan we opleidingswensen per team in kaart brengen. Omdat het digitaal kunnen behandelen zo’n belangrijke doelstelling is van Youz (zie verderop), is versterking van digivaardigheden van behandelaars één van de opleidingsdoelstellingen. Youz zet ook in op het maken van heldere afspraken over de financiering van opleidingen en het op basis hiervan kunnen aanbieden van aanvullende trainingen.

3. Recruitment

Goede werving en behoud van collega’s is voor Youz cruciaal. Daarom zet Youz in op een goed georganiseerd en verlopend recruitmentproces. Hierbij worden heldere (contractuele) afspraken gemaakt in termen van processen en doelstellingen. Een en ander vindt plaats binnen het PG-brede kader van recruitment, dat uitgaat van optimale aansluiting op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt niet alleen naar de vacature gekeken, maar ook naar het profiel van een kandidaat voor wie binnen PG – dus ook Youz – op zoek wordt gegaan naar een passende vacature. Gegeven het beleid van PG om een inclusieve organisatie te willen zijn, geldt voor ons dat ook met betrekking tot de werving van nieuwe collega’s hierop wordt ingespeeld (zie hieronder).

4. Inclusief

Omdat wij de verscheidenheid en diversiteit van mensen onderkennen zetten wij ons in voor het inrichten van een werkomgeving waarin alle collega's en cliënten zich thuis voelen. Wij willen alle collega’s binnen Youz een veilige, prettige en stimulerende werkplek bieden. Daarom participeert Youz in het Netwerk PG Inclusief en zijn wij gestart met de opzet van een eigen Netwerk Youz Inclusief. Hierin is – mede naar aanleiding van de overkomst van i-psy-jeugdteams – tevens aandacht voor de ontwikkeling van een visie op transcultureel werken. Youz onderschrijft het belang van deelname van Youz-collega’s aan de PG-training Live Online Leren Inclusief Werken,

5. Ervaringsdeskundigheid

Wij vinden dat de inzet van ervaringsdeskundigheid voor ons zorgaanbod een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Vanuit ervaringsdeskundigheid kan vanuit cliëntperspectief worden meegedacht op behandel- en beleidsniveau. Tevens zet de ervaringsdeskundigen zijn of haar kennis en ervaring in met betrekking tot scholing, workshops, presentaties en adviseert bij (casuïstiek)vragen en het doen van onderzoek. Onze visie ten aanzien van de inzet van ervaringsdeskundigheid werken wij nader uit, inclusief opleiding, training en inbedding in de organisatie. Graag dragen wij bij aan het realiseren van een passende financiering van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onze ambitie is de inzet van ervaringsdeskundigen en peer-group-support een vast onderdeel te maken van onze manier van werken