Behandeling en verblijf pagina kop

Familie en naasten

Familie en naasten

Als een familielid bij ons in behandeling is, heeft dit ingrijpende gevolgen voor hem of haar, maar ook voor u.

Samen maken we het verschil

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van uw familielid. Wij informeren u daarom over de symptomen, de gevolgen, de behandelmogelijkheden van uw familielid en hoe hiermee om te gaan. U kunt altijd met uw vragen bij onze behandelaren terecht.

Op uw beurt bent u ook een informatiebron voor onze behandelaren. U kent uw familielid, uw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draagt u samen bij aan het herstel van uw familielid.

* Met familie bedoelen wij nadrukkelijk eenieder die een directe relatie met de patiënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die zich om andere redenen bij de patiënt betrokken voelt.

U kunt op ons rekenen

Youz wil familie:

  • met respect, zorgvuldig en gastvrij bejegenen;
  • helder en duidelijk informeren over behandeling en begeleiding van hun naasten;
  • actief betrekken bij de behandeling van hun naasten;
  • ondersteuning bieden waar nodig.

Hier zetten we ons elke dag voor in. Omdat we graag rekening houden met uw belangen scherpen we op dit moment ons familiebeleid verder aan.

Aanvullende ondersteuning:

Daarnaast kunt u indien nodig gebruikmaken van:

Wij bieden graag zoveel mogelijk maatwerk. Daarom kan het zijn dat Youz aanvullend aanbod heeft om u te informeren en/of te ondersteunen.

Instemming van uw naaste

Wij houden u graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet uw naaste hier wel mee instemmen. Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wenst met de familie: ook dan heeft u recht op informatie. Als de patiënt (tijdelijk) geen contact wenst, spant de behandelaar zich in om het contact tussen familie en patiënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.

U heeft wel recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie en ondersteuning van onze kant.