Het Palmhuis

Het Palmhuis

Afdeling Palmhuis is een behandelcentrum dat (hoog) specialistische GGZ biedt, voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen. Er zijn vestigingen in Den Haag, Leiden en Gouda.

Afdeling Palmhuis behandelt jongeren die gemakkelijk tussen wal en schip kunnen vallen; meervoudige psychiatrische problematiek, gebrekkige motivatie, een justitieel kader, een licht verstandelijke beperking zijn geen contra-indicaties.

Afdeling Palmhuis richt zich op multidisciplinaire behandeling en diagnostiek van jongeren tussen 12 en 22 jaar. Behandeling en diagnostiek richt zich op uiteenlopende psychiatrische diagnoses en eventuele gedragsproblemen. Vaak speelt er een combinatie van problemen op het gebied van o.a. hechting, trauma, impulscontrole, persoonlijkheidsontwikkeling, angst, middelengebruik. Daarnaast is de gezinssituatie vaak instabiel en complex.

Veelal zijn jongeren in aanraking gekomen met politie of Justitie als gevolg van delinquente gedragingen en/of schoolverzuim (overtreding van de leerplichtwet). Eerdere hulpverleningstrajecten boden onvoldoende soelaas.

Naast ambulante, outreachende behandeling en MDFT (Multi Dimensional Family Therapy) wordt op onze locatie in Den Haag deeltijdbehandeling geboden.

Klik voor meer informatie: