Het Palmhuis

Het Palmhuis

Het Palmhuis is een behandelcentrum dat (hoog) specialistische GGZ biedt, voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen. Binnen Het Palmhuis worden jongeren behandeld die gemakkelijk tussen wal en schip kunnen vallen; meervoudige psychiatrische problematiek, gebrekkige motivatie, een justitieel kader, een licht verstandelijke beperking zijn geen contra-indicaties.

Het Palmhuis richt zich op multidisciplinaire behandeling en diagnostiek van jongeren tussen 12 en 22 jaar. Behandeling en diagnostiek richt zich op uiteenlopende psychiatrische diagnoses en eventuele gedragsproblemen. Vaak speelt er een combinatie van problemen op het gebied van o.a. hechting, trauma, impulscontrole, persoonlijkheidsontwikkeling, angst, middelengebruik. Daarnaast is de gezinssituatie vaak instabiel en complex.

Veelal zijn jongeren in aanraking gekomen met politie of Justitie als gevolg van delinquente gedragingen en/of schoolverzuim (overtreding van de leerplichtwet). Eerdere hulpverleningstrajecten boden onvoldoende soelaas.

Naast ambulante, outreachende behandeling en MDFT (Multi Dimensional Family Therapy) wordt op onze locatie in Den Haag deeltijdbehandeling geboden.

Deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling van Het Palmhuis is voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Hun problematiek kenmerkt zich door vastlopen op verschillende levensgebieden waarbij schooluitval een gemene deler is.

De deeltijdbehandeling biedt een weekprogramma (dit varieert van 1 tot meerdere dagdelen per week; afhankelijk van de hulpvraag, de ernst van de problematiek en de mogelijkheden op school) aan waarin zowel (groeps)behandeling als begeleiding m.b.t. schoolwerk en schoolgang centraal staan. Jongeren beginnen eerst met een voortraject, waarin gewerkt wordt aan diagnostiek, formuleren van behandeldoelen, wennen aan (groeps)gesprekken en vergroten van behandelmotivatie. Ook wordt tijdens het voortraject gekeken of er intensieve gezinsbehandeling (MDFT), systeemtherapie of ouderbegeleiding nodig is.

Tijdens het voortraject wordt met de jongere, de ouders, verwijzer, school, leerplicht en het betreffende samenwerkingsverband gekeken wat een passend weekprogramma is, bestaande uit behandeling Palmhuis in combinatie met passend onderwijs elders. Het onderwijs wordt idealiter gevolgd op de school van herkomst. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt samen met alle betrokkenen gekeken naar andere onderwijsmogelijkheden. Nauwe afstemming en samenwerking op casusniveau tussen Het Palmhuis en de betrokkenen is hiervoor noodzakelijk. De samenwerkingsverbanden  (SWVZHW, SWV Zoetermeer, SWV Westland en in sommige gevallen samenwerkingsverbanden van andere gemeenten) en de school van herkomst denken samen met het Palmhuis actief mee met het zoeken en vinden van passend onderwijs voor de gevallen waarin er een nieuwe/andere plek en vorm van onderwijs moet worden gevonden.

Een weekprogramma kan bestaan uit verschillende dagdelen waarin groepstherapie, individuele therapie en sociotherapeutische groepsbehandeling in combinatie met dagdelen onderwijs en/of een andere vorm van dagbesteding plaatsvinden. Op deze manier wordt maatwerk geleverd voor elke jongere met als doel om samen op weg te gaan naar een passend onderwijs -en toekomstperspectief, stabilisatie en vermindering van de psychische problemen. Dit met als doel om volledige schooluitval en stagnatie van de ontwikkeling te voorkomen.

Therapie en groepsbehandeling

De deeltijdbehandeling van Het Palmhuis helpt jongeren die vastlopen vanwege hun problematiek, via stabilisatie van de psychopathologie en de thuissituatie, het oefenen en aanleren van nieuwe vaardigheden, het verkennen van grenzen en het opdoen van succes-ervaringen naar een toekomstperspectief waarin jongeren zelf eigenaarschap en regie hebben.

Binnen de behandeling wordt middels individuele en groepstherapie en –trainingen gewerkt, waarbij ook vaktherapieën (non-verbale therapieën: beeldende therapie en psychomotore therapie) worden ingezet. De duur van de trajecten binnen de deeltijdbehandeling is gebaseerd op het doorlopen van 3 fases, echter voorop staat: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. In de eerste fase staat stabilisatie en activering centraal, in de tweede fase komt de focus te liggen op emotieregulatie, vermindering gedragsproblemen en coping, in de derde fase ligt de focus op de uitstroom, vrije tijdsbesteding, dagbesteding en terugkeer op school/in de maatschappij. Terugvalpreventie staat centraal tijdens de laatste fase en het natraject dat aangeboden wordt. Ook cognitief zwakkere jongeren kunnen profiteren van het aanbod van de deeltijdbehandeling. De behandeltrajecten worden zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Visie

Deeltijdbehandeling van Het Palmhuis is een traject van ontdekking van de eigen autonomie en eigen kunnen. Het Palmhuis probeert de jongeren weer grip te laten krijgen op hun eigen leven en toekomst. Het uitgangspunt van de behandeling is dat jongeren ontdekken dat zij ondanks beperkingen aan het roer van hun eigen leven kunnen staan.

Voor het terugdringen van de psychische klachten en problemen van de jongeren, wordt gebruik gemaakt van verschillende referentiekaders. De gezamenlijke basis hiervan ligt in de Schematherapie, welke door alle disciplines als onderlegger wordt gebruikt voor de behandeling bij Het Palmhuis. Daarnaast worden de schematherapeutische interventies gecombineerd met de behandelprotocollen volgens de zorgstandaard per psychiatrische aandoening. Specifiek binnen de deeltijdbehandeling wordt Schematherapie geïmplementeerd als behandelinhoudelijke visie in combinatie met Geweldloos Verzet als methodiek. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze visie en methodiek effectief en passend is bij een complexe doelgroep. Het bespreekbaar maken van probleemgedrag aan de hand van het schematherapeutisch model maakt dat alle betrokkenen (jongeren, ouders, docenten, behandelaren etc.) dezelfde taal gaan spreken. Binnen schematherapie staan het herkennen en doorbreken van negatieve herhalingspatronen, limited-reparenting en de therapeutische relatie centraal. Er wordt veel geïnvesteerd in het motiveren van jongeren en in de werkrelatie met zowel jongeren als ouders. Jongeren worden steeds actief betrokken en medeverantwoordelijk gemaakt voor hun behandeling. Ook van ouders, verwijzers, scholen en andere betrokkenen verwachten wij een actieve rol in het behandelproces. Het Palmhuis creëert een klimaat van mogelijkheden, kaders en vertrouwen waardoor de jongere de mogelijkheid krijgt deze patronen te doorbreken. De medewerkers deinzen niet terug voor tegenslagen en incidenten zolang de jongeren bereid zijn om deze patronen te doorbreken.

Kansen

Tot slot staan we bekend om ons vermogen om ook de meest ongemotiveerde jongere positief in beweging te krijgen en houden. We sluiten aan en zijn vasthoudend. Komt de jongere zijn/haar afspraak niet na of lukt het niet? Dan zoeken we hem/haar op. Wij zien altijd kansen en weten hoe we bruggen moeten bouwen naar een positieve toekomst.​​​​