Kayak

De Kayak is een dagbehandelafdeling voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met een licht verstandelijke beperking. De kinderen die behandeld worden lopen door verschillende problemen vast op meerdere levensgebieden zoals school en in relaties met ouders en leeftijdsgenootjes. Het specialistische team dat bij Kayak werkt, heeft tot doel samen te kijken wat er nodig is en welke behandeling aangewezen is om de ontwikkeling weer op gang te krijgen en de problemen/klachten te verminderen. Omdat het een dagbehandeling is, is de samenwerking met ouders heel belangrijk en wordt er ook ondersteuning in de thuissituatie geboden.

Observatie en behandeling

De kinderen die op de Kayak komen lukt het vaak niet meer om onderwijs te volgen. Thuis zijn er regelmatig conflicten en het gezin heeft hulp nodig hoe je het beste met elkaar om kan gaan. Om de behandeling te kunnen laten slapen moet er vrijwel altijd zowel bij het kind als bij de ouder(s) iets veranderen. 

Bij sommige kinderen kan het moeilijke gedrag verklaard worden door de lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met het niet goed kunnen omgaan met emoties. Hierdoor worden ze soms niet goed begrepen door hun omgeving. Soms heeft het kind veel nare dingen meegemaakt, wat hun vertrouwen in zichzelf en volwassenen heeft aangetast. Bij andere kinderen is het nog niet zo duidelijk waar de problemen vandaan komen. De specialistische team dat bij de Kayak werkt, kan daar verder bij helpen. 

Hoe zit een behandeling bij de Kayak eruit?

De kinderen die in behandeling komen bij de Kayak zijn 5 dagen per week van 08:30 tot 15:30 op de afdeling. De groep bestaat uit totaal 6 kinderen. Er wordt gestart met een observatieperiode van 6 tot 8 weken. Na de observatieperiode komt het team bij elkaar en bespreken zij samen met de ouder(s) wat zij denken dat er aan de hand is en welke behandeling nodig is.

Hierna kan de dagbehandeling verder ingezet worden. Ieder kind krijgt een behandelplan op maat, met doelen voor zowel zichzelf die ze kunnen behalen door behandelingen op de groep te volgen en individueel, als ook doelen voor de ouder(s)/het gezin. De dagbehandeling bij de Kayak duurt totaal ongeveer 6 tot 9 maanden. Tijdens de dagbehandeling gaat het kind 4 of 5 dagen per week een dagdeel naar school bij De Strandwacht, een cluster 4 school die een dependance heeft op het terrein van Youz. 

Een team van behandelaren werkt met het kind op de afdeling. Tegelijkertijd hebben een ouderbegeleider en ambulant gezinsbehandelaar (die ook thuis komt) intensief contact met de ouder(s) en de rest van het gezin. Deze intensieve samenwerking is belangrijk om de relatie tussen het kind en de ouder(s) te versterken en de basis te leggen voor na de dagbehandeling. 

Wat leren kinderen bij de Kayak?

Tijdens de behandeling leren de kinderen hun emoties herkennen en hoe ze daar (beter) mee om kunnen gaan. Ook leren ze sociale vaardigheden samen met hun groepsgenoten: het volgen van regels, aangeven van grenzen en ruzies oplossen. Er wordt gewerkt aan het versterken van hun zelfbeeld en het aanleren en vergroten van vaardigheden. 

Welke behandelmethodieken worden er gebruikt bij de Kayak?

We werken bij de Kayak vanuit de geweldloos verzet methodiek. Deze methodiek is gericht op het doorbreken van de machteloosheid van ouders/opvoeders. De nadruk wordt gelegd op de kracht van ouder(s): om door te zetten en om weerstand te bieden tegen het moeilijke gedrag op een vastberaden en niet-aanvallende manier. 

Wie werken er bij de Kayak?

Op de afdeling de Kayak werken sociotherapeuten (pedagogisch medewerkers), een kinder- en jeugdpsychiater, (gz-)pyscholoog, verpleegkundig specialist ggz, ouderbegeleider, ambulant gezinsbehandelaar en non-verbale therapeuten zoals een speltherapeut en een psychomotorisch therapeut. 

Praktische informatie

De Kayak is op de locatie dr. van Welylaan in Den Haag. Deze locatie ligt tegen de duinen aan met een groot buitenterrein, een sportruimte en een creatieve ruimte waar de kinderen tijdens de behandeling gebruik van maken. 

Voor actuele wachttijden kan er contact opgenomen worden met onze coördinerend behandelaar via 088 358 8010.