Het Roer

Het Roer biedt intensieve diagnostiek en behandeling aan zes kinderen onder de 12 jaar met ernstige problematiek, waarvoor eerder behandelaanbod ontoereikend is gebleken. De afdeling heeft een besloten karakter.

Bij de kinderen van het Roer is sprake van stagnatie op alle ontwikkelingsgebieden. De problematiek is in meerdere levensdomeinen (gezin, buurt, school, dagbesteding, vrije tijd), waardoor er voor de kinderen geen mogelijkheid is om veilig op te groeien. Ook binnen het systeem is sprake van forse, vaak intergenerationele problematiek. Er zijn al meerdere hulpverleningstrajecten ingezet en deze zijn niet toereikend geweest.

Binnen de behandeling bij het Roer staan aspecten als (zelf)respect, vertrouwen, veiligheid, er-mogen-zijn, autonomie, betrokkenheid en competentie (talenten) hoog in het vaandel. Elk kind mag er zijn, en belangrijk is dat het kind dit kan ervaren.

Er wordt multidisciplinair en methodisch gewerkt. In de behandeling zijn het systeemgericht werken, competentiegericht werken, traumasensitief werken en Verbindend Gezag de basis. Er wordt zorg op maat geboden, waarbij intensieve behandelprogramma’s, zowel groepsgewijs als individueel, worden ingezet, gericht op de hulpvraag van het kind, het systeem en de verwijzer.

Doel is dat een kind terug kan keren naar een veilige woonomgeving. Het liefst bij zijn ouders of verzorgers, maar soms is een andere plek meer passend.
In samenwerking met PI-school de Strandwacht en de verwijzer wordt gekeken welke vorm van onderwijs/ dagbesteding het beste aansluit bij het kind en wat er haalbaar is, zodat het kind na ontslag een dagbesteding heeft die past bij het kind.

Het Roer kan voor de kinderen ongeveer een jaar een stabiele en veilige behandelomgeving bieden.

Wat leren de kinderen bij het Roer?

Wanneer een kind in behandeling komt bij het Roer, blijft hij/ zij daar zowel overdag als ’s nachts. De klinische behandeling wordt zeven dagen per week aangeboden, ook in de weekenden. De groep bestaat uit zes kinderen.
Binnen het Roer wordt in eerste instantie ingestoken op het creëren van stabiliteit en rust, zowel voor het kind als voor het systeem, waarbij herstel in het vertrouwen in hulpverlening een belangrijk element is. In de groep wordt voor het kind ingezet op het volgen van een dagroutine en instructies opvolgen in de groep. Er zal intensief contact zijn met het systeem. Vanuit de methodiek van het competentiemodel zal aangesloten worden op de competenties van het kind en het systeem.

Na een periode van stabilisatie en rust voor het kind en het systeem, kan er verdieping in de behandeling plaatsvinden. In de eerste tien weken wordt er bekeken wat er aan de hand is en hoe het kind en het systeem het beste geholpen kan worden. Voor elk kind wordt een behandelplan gemaakt met doelen. Er zijn verschillende individuele behandelingen als aanvulling op de groepsbehandeling.

Wie werken er bij het Roer

Bij het Roer werken sociotherapeuten, GZ-psycholoog/ regiebehandelaar, kinder- en jeugdpsychiater, kinder- en jeugdpsychiater i.o., ouderbegeleider, psycholoog/ orthopedagoog, speltherapeut.

Praktische zaken

Het Roer is te vinden op de Dr. Van Welylaan in Den Haag.

De kinderen die aangemeld kunnen worden bij het Roer zijn besproken op de expertise tafels, staan lang op wachtlijsten, hebben een grote en ingewikkelde hulpverleningsgeschiedenis en een zeer intensieve behandel- en begeleidings-behoefte. Aanmeldingen voor het Roer lopen via de opnamecoördinator van Youz en zorgbemiddeling.